Search results for Voedergewassen

rundveeloket.be

Kostprijsraming voedergewassen

Kostprijsraming voedergewassen

Kostprijsraming voedergewassen geactualiseerd Grasland -maïs -voederbieten -grasklaver Download de tabel Kostprijzen van op het bedrijf geteelde voedergewassen verschillen sterk naargelang de bedrijfsstructuur, grondsoort, management,vruchtwisseling,...

rundveeloket.be

Ruwvoerwinning

Ruwvoerwinning Gras / Grasklaver Maïs Voederbieten Andere ruwvoeders Ziekten / Plagen Ruwvoerwinning Algemeen Bemesting Kuilen Nuttige links Algemeen Kostprijsraming voedergewassen 2018:Grasland - maïs - voederbieten - grasklaver(2018, Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw) In deze tabel wordt voor de belangrijkste voedergewassen een gemiddelde opbrengst

rundveeloket.be

Gras en Grasklaver

Gras en Grasklaver Grasland Grasklaver Nuttige links Grasland Handboek Melkveehouderij: Grasland en Voedergewassen (2019, Wageningen University and Research) Dit hoofdstuk van het Handboek Melkveehouderij gaat dieper in op praktische enteelttechnische aspecten van gras en grasklaver.

rundveeloket.be

Maïs

Maïs Algemeen Kuilmaïs Korrelmaïs Nuttige links Algemeen Gras onderzaaien bij maïs (2018, Landbouwcentrum voor voedergewassen) Door de vergroeningsmaatregelen in kader van het GLB en ook de derogatieregels is er in de praktijk interesse in onderzaai van gras bij mais.

rundveeloket.be

Voederbieten

Voederbieten Algemeen Melkvee Vleesvee Nuttige links Algemeen Voederbieten: Teelt, mechanisatie en mengkuilen: een update (2017, Landbouwcentrum voor Voedergewassen) De laatste jaren wordt een verdere heropleving van de teelt van voederbieten vastgesteld, onder meer door de vergroeningseisen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020, waarbij

rundveeloket.be

Ziekten en Plagen

Melkvee Vleesvee Nuttige links Actualiteit en algemene informatie over voedergewassen - Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw

rundveeloket.be

Mangaan

Bronnen: Praktijkgids bemesting, Grasland en voedergewassen 28.01.2016. Departement Landbouw en Visserij, Vlaamse Overheid Optimalisatie bemesting van maïs. Landbouwcentrum voor Voedergewassen, LCV vzw. 2013 Herkenningskaart nutriëntenbeschikbaarheid. WUR, Wageningen University and Research. December 2013.

rundveeloket.be

Koper

Bronnen: Praktijkgids bemesting, Grasland en voedergewassen 28.01.2016. Departement Landbouw en Visserij, Vlaamse Overheid Optimalisatie bemesting van maïs. Landbouwcentrum voor Voedergewassen, LCV vzw. 2013 Herkenningskaart nutriëntenbeschikbaarheid. WUR, Wageningen University and Research. December 2013.

rundveeloket.be

Boor

Bronnen: Praktijkgids bemesting, Grasland en voedergewassen 28.01.2016. Departement Landbouw en Visserij, Vlaamse Overheid Optimalisatie bemesting van maïs. Landbouwcentrum voor Voedergewassen, LCV vzw. 2013 Herkenningskaart nutriëntenbeschikbaarheid. WUR, Wageningen University and Research. December 2013.

rundveeloket.be

Andere Ruwvoeders

Nuttige links Teelthandleidingen: Teeltfiche Luzerne (2015, ILVO) Teeltfiche Sorghum (ILVO) Teeltbrochure Soja (2017, ILVO) Overige links: Actualiteit en algemene informatie over voedergewassen - Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw