Partners

Project Hansbeke Agro-Ecologie

Logo PHAE

Het landbouwbedrijf van bioboer Felix de Bousies heet PHAE (letterwoord voor ‘Project Hansbeke Agro-Ecologie’) - Grieks voor ‘eten’ en ‘schitteren’. De landbouwgronden zijn deel van het kasteeldomein van Hansbeke. Sinds 2017 bewerkt de Bousies de gronden met een agro-ecologische visie. Er zijn intussen heel wat aanpassingen doorgevoerd, dit alles in functie van de bodemvruchtbaarheid. Zo zijn er kleine landschapselementen en houtige perceelsranden aangelegd. Het bedrijf streeft ernaar om een kwart van de oppervlakte in blijvend grasland te leggen en de rest in akkerbouw-wisselteelt. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van bodembedekkers. Er zijn poelen aangelegd om de waterhuishouding te balanceren en er zijn projecten met agro-forestry opgestart.

Felix de Bousies: “Ik informeer mij al jaren over een agro-ecologische aanpak. Ons project heeft de ambitie om én duurzaam én rendabel te zijn. Ik zal, als jonge boer, veel kunnen opsteken van de veldproeven en de experts die in Hansbeke actief zullen zijn. Die leercurve zal toegankelijk zijn voor elke geïnteresseerde in ons vakgebied“

RHEA

Logo RHEA

RHEA (natural Resources Human Environment & Agronomy) is een autonoom Belgisch onderzoeksbureau gespecialiseerd in agro-ecologie, biodiversiteit, plattelandsontwikkeling en ecosysteembeheer. Oprichter is Alain Peeters, voormalig landbouwprof aan de Université de Louvain in Louvain-la-Neuve, gespecialiseerd in grasland en productiesystemen in gematigde en tropische gebieden.

RHEA werkt met een multidisciplinair netwerk van wetenschappers en heeft banden met verschillende universiteiten en onderzoekscentra. Sinds 2013 heeft RHEA een nieuw landbouwsysteem ontwikkeld, een agro-ecologisch systeem dat met name bestaat uit biologische no-till en dat gewassen en vee integreert waarbij herkauwers voornamelijk met gras worden gevoed. Het is een systeem waarbij commerciële inputs (bv. meststoffen en pesticiden) worden vervangen door de diensten die de biodiversiteit levert (bv. stikstoffixatie door leguminosen en bestrijding van plagen door hun natuurlijke vijanden). RHEA heeft ook een holistische en participatieve werkmethode ontwikkeld met proefboerderijen om boeren te helpen hun hele bedrijf om te vormen tot een winstgevender en milieuvriendelijker systeem. Ook bij Hansbeke is de basisformule voor het opbouwen van agro-ecologische kennis belangrijk: boer en onderzoeker samen, met de voeten op de grond. Dit maakt het mogelijk praktische, wetenschappelijke en technische kennis te combineren.

ILVO

logo ILVO

ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) is een van de 5 Vlaamse Wetenschappelijke Instellingen, gevestigd in Melle, Merelbeke en Oostende. Onderzoekers en technici leveren toepasbare kennis voor de plantaardige en dierlijke primaire producenten, de mariene business, voeding en bio-economie, kortom de hele agrovoedingsketen.

ILVO voert hierbij ook onderzoek uit ten behoeve van de biologische land- en tuinbouwsector en agro-ecologische praktijken via projectwerking en met eigen middelen. Bij het opzetten van onderzoeks- en kennisuitwisselingsactiviteiten, gaat ILVO uit van concrete vragen en noden van actoren uit de agrovoedingssector. De actoren worden actief betrokken bij het uitwerken van het projectidee tot het uitvoeren van onderzoek, het valideren en implementeren van resultaten in de praktijk. Bodemvruchtbaarheid, composttechnieken, teelttechnieken, natuurlijke plaagbestrijding, kringlooplandbouw, verdienmodellen,... zijn een greep uit de expertisedomeinen van ILVO die ingezet worden in PPAE Hansbeke.