Boerderijcompostering

Compost toepassen op de akker is een belangrijke tool om de algemene bodemkwaliteit te verbeteren. Het bereiden van compost uit bedrijfseigen reststromen vermindert de behoefte aan andere, extern aangevoerde bemestingsvormen. Wanneer men composteert met lokale reststromen, worden nutriënten en organische stof bovendien duurzaam gerecirculeerd.

In de Vlaamse milieu- en mestregelgeving wordt het concept van boerderijcompostering in samenwerkingsverband geïntroduceerd. Niet één boer moet alle groene en houtige materialen voor een evenwichtig samengestelde composthoop op het eigen bedrijf beschikbaar hebben. Er kan samengewerkt worden met 3 partijen die over een landbouwernummer beschikken. Ook natuurbeheerders kunnen over een landbouwernummer beschikken waardoor ook hun beheerresten in een boerderijcompostering kunnen betrokken worden. De compost mag worden gebruikt op de percelen van het bedrijf waar gecomposteerd wordt en op de percelen van één of twee bedrijven waarmee de landbouwer samenwerkt voor de compostering.

Boerderijcompostering @PHAE
Boerderijcompostering @PHAE

Op PHAE werd een eerste case boerderijcompostering in samenwerkingsverband uitgevoerd, met beheerresten uit een lokaal natuurgebied, stalmest van bedrijven waarmee wordt samengewerkt op het vlak van voederwinning en bedrijfseigen reststromen.